КОРПОРАЦИЈА ТУРСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

Сите права на https://macedonian.trtbalkan.com (во натамошниот текст "Веб страница“), припаѓаат на Корпорацијата Турска радио телевизија (во натамошниот текст "ТРТ"). Сите права на името, целата содржина, образец, дизајн, видео и музика како и информациите што ги содржи, без ограничување на визуелните и пишаните записи и наведените сегменти, правата на сите записи и документи и делата во рамките на страницата и правата доделени според Законот за заштита на интелектуални и уметнички дела бр. 5846 година („Закон за интелектуални и уметнички дела“ (Закон за авторското право и сродните права) во врска со дела на страницата припаѓаат на ТРТ.

Ве молиме, пред да почнете да ја користите веб-страницата, внимателно прочитајте ги Условите за користење на оваа веб-страница. Корисниците можат да почнат да ја користат страницата под услов да се придржуваат до условите напишани овде, откако ќе ги одобрат овие услови за употреба. Ако ги одобрите следниве Услови на употреба и/или ја користите веб-страницата на кој било начин, тоа значи дека однапред сте ги прифатиле Условите за користење. Доколку било кој од условите наведени на оваа страница не се соодветни за Вас, не ги одобрувајте условите за употреба и не користете ја веб-страницата.

1. Кориснички права и обврски

Корисник е секое физичко или правно лице кое ја користи страницата на кој било начин, со или без најавување на страницата.

1.1. Сите видеа, текстови, графици, фотографии, видеа, анимации, звуци и сите други визуелни, аудио и пишани содржини на веб-страницата му припаѓаат на ТРТ. Освен ако не е поинаку наведено, не може да се користат за комерцијални или лични цели без препорака.

1.2. Ниту едно видео, музика, визуелна содржина, документ, страница, графика, дизајн, и др. елемент или содржина на веб-страницата, целосно или делумно, не смеат да бидат објавени или користени во кој било медиум, копирани, сменети или цитирани.

1.3. Ниту едно видео, музика, визуелна содржина, документ, страница, графика, дизајн, и др. на веб-страницата, елемент или содржина, целосно или делумно, не смеат да бидат објавени или користени, копирани, преместувани или цитирани, злонамерно, со искривување, менување, погрешно и неточно и на кој било начин што ја нарушува неговата сегашна состојба или на кој било друг начин спротивно на законот, моралот, етиката.

1.4. Содржините на веб-страницата, чии права се задржани, не смеат да се репродуцираат, шират, цитираат, објавуваат, презентираат, пренесуваат на јавноста, да се користат на кој било начин без претходна согласност на нивните сопственици.

1.5.Корисникот не смее да го копира, да го користи софтверот што се користи при дизајнирање на веб-страницата и создавање на база на податоци чиишто права припаѓаат на ТРТ, или не смее неправедно да ги добие лозинките за веб-страницата или да преземе каков било обид за хакирање на страницата.

1.6.Корисникот не смее да преземе активности што ја спречуваат или комплицираат употребата на веб-страницата, не смее да присилува/заклучува серверите или базите на податоци со автоматизирани програми или да прави лажни обиди.

1.7.Корисникот не може да користи софтвер или програми што ќе ја загрозат безбедноста на веб-страницата или ќе го спречат работење на користениот софтвер или да се вклучи во слични обиди/активности.

1.8.Корисникот не може да ѝ наштети на веб-страницата и/или на ТРТ со искористување на каков било недостаток (технички, и сл.) на веб-страницата, не може да добие недозволена и нефер предност или да ја злоупотреби веб-страницата и нејзината содржина.

1.9.Корисникот не може да користи туѓа IP адреса, е-пошта, корисничко име и други податоци на веб-страницата без дозвола и незаконски.

1.10. Корисникот, на страницата не може да регистрира погрешни, неправилни, нецелосни и лажни информации, кои се косат со принципите на етичкиот кодекс, како и податоците што содржат несоодветни содржини и се косат со законите на Република Туркије.

1.11. Корисникот, додека ја користи веб-страницата, се согласува да се придржува кон Турскиот кривичен законик, Турското трговско право, Законот за интелектуални и уметнички дела, Законот за индустриска сопственост, Турскиот закон за облигациони односи и релевантни законски одредби како и сите соопштенија и известувања што ќе ги објави ТРТ на веб-страницата.

1.12. Во случај делумно или целосно да се блокира пристапот до веб-страницата, без вина на ТРТ, ТРТ нема да сноси никаква одговорност.

1.13. Веб-страницата на корисникот може да му понуди можност за внесување пораки, коментари, датотеки, документи и содржина. Сите идеи и мисли коишто корисниците ќе ги изјават на страницата се целосно нивно лично мислење и ги обврзуваат само нив. Мислења и изјави за политички и филозофски пропагандни цели не можат да се објават на веб-страницата. Не може да изнесуваат ниту една активност или сугестија која може да предизвика штета на општеството или за каква било цел спротивна на општиот морал и законот. Не е дозволено објавува и изнесување зборови и диспозиции што поддржуваат одредено политичко гледиште, навреда, закана или вознемирување.

1.14. Корисниците однапред прифаќаат, изјавуваат и се обврзуваат дека нема да користат незаконска, заканувачка, навредлива содржина, спротивна на јавната моралност, непристојна, порнографска, омаловажувачка, клеветничка, навредлива, вулгарна и слични видови на информации и содржини кои се косат со Уставот на Република Туркије, Турскиот кривичен законик и сродни и посебни закони според кои објавените содржини и информации се сметаат за кривично дело и бараат надомест на штета, чија содржина се коси со јавната безбедност, го кршат националното единство и братство, се спротивни на принципите на јавниот морал, јавниот интерес и основните права и слободи, како и фактот дека нема да користат акти, текстови, видеа, фотографии, пароли, слики, цртани филмови, зборови, песни, мелодии, коментари на страницата, бидејќи во спротивно тие лично ќе бидат одговорни.

1.15. Корисниците прифаќаат, изјавуваат и се обврзуваат дека нема да вршат директно или индиректно рекламирање и промоција, комерцијални мобилни и интерактивни апликации на веб-страницата.

1.16. Корисниците прифаќаат, изјавуваат и се обврзуваат дека нема да пристапуваат или да ги користат приватните, доверливи програми, датотеки, информации или области со слична содржина на други корисници (поединци или организации) без дозвола. Во спротивно, секоја правна и кривична одговорност што може да произлезе од нив, им припаѓа на нив.

1.17. Корисниците освен тоа што се индивидуално одговорни за природата и содржината на материјалите, како што се откриено дејство, текст, видео, фотографија, пароли, слики, крикатури, цртани филмови, зборови, коментари и усогласеноста со релевантното законодавство, како и официјалните институции, организации, трети лица, исто така поединечно се одговорни и пред ТРТ.

1.18. Корисниците изјавуваат и потврдуваат дека се законски овластени да ги користат услугите и да имаат пристап до веб-страницата и да ги преземаат сите одговорности при изборот на услуги, користењето на услугите и пристапот до веб-страницата, дека нема никакви пречки. Корисниците однапред прифаќаат, изјавуваат и се обврзуваат дека дури и ако ги исполнат овие обврски, ТРТ може да го блокира нивниот пристап.

1.19. Корисниците се одговорни за добивање и одржување на потребната опрема или помошни услуги за влез и поврзување на веб-страницата. Корисниците се должни да имаат модеми, компјутерски хардвер, софтвер, телефонски услуги на долги или кратки растојанија, сите потребни уреди и опрема потребни за користење на услугите, без никакви ограничувања. Корисникот е одговорен за осигурување дека таквата опрема или помошни услуги се компатибилни со услугите.

1.20. Доколку корисниците вршат плаќања преку веб-страницата и користат кредитна картичка, тие прифаќаат дека се одговорни за безбедно реализирање на трансакцијата.

1.21. Кога корисниците користат форуми, простории за разговор и други интерактивни области за нивната безбедност, им се препорачува да не ги споделуваат нивните телефонски броеви, поштенски адреси, домашни адреси и сл. и прифаќаат дека самите се одговорни.

1.22. Корисниците се должни целосно да ја спроведат Политиката за заштита на личните податоци објавена на веб-страницата на ТРТ за време на употребата на веб-страницата и/или против други корисници.

1.23. Корисниците однапред прифаќаат и се обврзуваат дека лично ќе бидат одговорни за почитување на Законот за заштита на личните податоци бр. 6698 особено одредбите кои се однесуваат на пристапот кон веб-страницата, користењето на форумите, просториите за разговор и другите интерактивни области, заштитата на сите лични податоци, вклучително квалификуваните лични податоци или со посебен квалитет со кои се стекнал за време на употребата на веб-страницата, во согласност со Законот за заштита на личните податоци и релевантното законодавство, во случаи кога е потребна изрична согласност, поединците пристапиле во согласност со нивната изречна согласност и добиле секаква согласност од сопствениците на лични податоци на јасен и легален начин и во согласност со законот, освен за исклучителните случаи наведени во Законот за заштита на личните податоци, исто така прифаќа и се обврзува дека тие ќе бидат лично одговорни за собирање, обработка, чување, споделување и заштита на овие податоци. Во случај корисниците да постапуваат спротивно на Законот за заштита на личните податоци, споделуваат документ информација што содржи лични податоци без изречна согласност на релевантниот сопственик на податоци и/или против релевантното законодавство, корисникот прифаќа, изјавува и се обрзува дека ќе ја задржи слободата и ќе ги надомести сите видови штети на кои ќе бидат изложени релевантното лице и/или ТРТ кои директно или индиректно може да биде предмет на различни видови административни и јурисдикции, ќе ги заштитат од сите видови штета и ќе ги надоместат, вклучително и побарувања од трети лица. Овој член ќе продолжи да важи и да биде на сила на неодредено време, додека корисниците се активни, па дури и по истекот на статусот на корисникот.

2. Млади под 18 години - одговорност на законските застапници

2.1. Корисниците, однапред прифаќаат, изјавуваат и се обврзуваат дека согласно законите, сите дејствија и активности што ги реализираат лицата преку веб-страницата, се вршат од страна на полнолетни лица во согласност со законот (особено од оние кои се постари од 18 години), и дека знаат дека од сите активности извршени на веб-страницата од страна на малолетните лица (особено оние на возраст под 18 години) можат да се извршат само со посредство на законските легални застапници, во спротивно веб-страницата и нејзините администратори ќе немаат никаква одговорност.

2.2. Законските застапници се исклучиво должни внимателно да ги следат сите активности на малолетните лица (деца) на веб-страницата и да ги преземат потребните интервенции, а ТRТ нема да одговара за каква било штета што може да настане во овој контекст.

2.3. Законските застапници се одговорни за точноста на информациите што се даваат на малолетниците. Законските застапници се одговорни за сите штети, вклучително и за губење на правата, што може да се појават ако овие информации се неточни, нецелосни и/или застарени

2.4. Бидејќи употребата на содржината на веб-страниците, форумите и другите интерактивни области бара одобрување од законскиот застапник на корисникот, се прифаќа дека има одобрение од вашиот законски застапник за користењето на овие области. Кога ги користите овие полиња, силно се препорачува да не ги давате личните информации како име на училиште, телефонски број, домашна адреса, итн. на трети страни; во спротивно, тие однапред прифаќаат и се обврзуваат дека ТРТ не е одговорен. За евентуалните последици

3. Безбедносни мерки на претпазливост

3.1. Корисничките профили се заштитени со лозинка. Во случај корисниците да ги заборават своите лозинки, новите лозинки ќе бидат испратени на нивните е-пошта/е-маил адреса. Од безбедносни причини, лозинките нема да бидат најавени на која било друга адреса, освен е-поштата/ е-маил адресата преку којашто е регистриран корисникот.

3.2. ТРТ се погрижи да ги преземе потребните безбедносни мерки на претпазливост на својата веб-страница. Поради оваа причина, редовно се вршат безбедносни тестови на системот и се вложуваат напори да се спречат безбедносните пропусти. Но покрај тоа, повремено станува збор за хакирање на корисничките профили. За да се избегнат безбедносни проблеми, треба да се следат следните безбедносни мерки на претпазливост.

3.2.1. Корисниците треба често да ги скенираат своите компјутери против вируси, периодично да ја ажурираат антивирусната програма и да не ги отвораат датотеките што пристигнале преку е-пошта/е-маил од луѓе што не ги познаваат.

3.2.2. Лозинките треба да се состојат од тешко погодливи комбинирани комбинации на букви и броеви. Треба да се напомене дека предвидливите лозинки како датум на раѓање, име и датум на раѓање, последователни букви или броеви, името на тимот за кого навивате лесно може да се преземат.

3.2.3. Освен давателите на е-пошта/е-маил (Yahoo, Hotmail, Gmail и сл.), никогаш не треба да се внесуваат е-пошта/е-маил и лозинки на некорпоративни лични страници, блогови или непрепознаени домени, адреси.

3.2.4. Ако се користи заеднички компјутер (на работно место или во интернет кафе), откако ќе се најавите на страницата, не треба да излезете без претходно да кликнете на врската „Излез“ горе десно, што значи безбеден излез. Користењето на овој метод наместо затворање на прелистувачот, ќе спречи лице кое подоцна ќе се логира на страницата, користејќи го истиот компјутер да има пристап до веб-страницата на корисникот. ТРТ во врска со проблемот секогаш може да испраќа нови известувања.

4. Одговорност и ограничување на профилот

4.1. Корисниците кои не ги почитуваат условите за користење или релевантното законодавство, ќе добијат е-пошта со која ќе бидат известени дека нивниот пристап до форуми и други интерактивни области привремено или трајно е прекинат. Ако корисниците и покрај известувањето испратено од ТРТ до нив, продолжат да не ги почитуваат правилата, нивните профили на ТРТ ќе бидат избришани. ТРТ го задржува правото да го избрише ТРТ профилот на релевантниот корисник и да преземе правни активности против корисникот без да испрати е-пошта во врска со прекинот на пристапот.

4.2. ТРТ ќе ги избрише сите кориснички профили за кои е утврдено дека имаат повеќе профили чија цел е да ги вознемират другите корисници или да го нарушат општиот редослед на форумот. Корисниците мора да внесат валидна адреса за е-пошта со која редовно се најавуваат. ТРТ ќе избрише регистрација на кориснички профил направен на привремена или е-пошта на трети лица без претходно известување. Доколку се утврди дека адресата е невалидна, ТРТ ќе побара обновување на адресата за е-пошта. ТРТ го задржува правото да го избрише профилот кога ќе открие дека корисникот пристапил преку прокси IP адреси или злоупотребил некоја од услугите на TРТ за да ја скрие употребата на повеќе од еден профил на ТРТ.

4.3. Сите законски, кривични, административни и финансиски одговорности што можат да произлезат од информациите и незаконската употреба наведени во условите за употреба, му припаѓаат на корисникот.

4.4. Корисникот целосно ќе ја надомести штетата на ТРТ предизвикана од повредата на обврските наведени во условите за користење, а ТРТ знае и прифаќа дека може да добие регрес за каква било компензација и/или административни/судски казни што ТРТ мора да ги плати.

4.5. Корисниците не можат да се вклучат во активности што спречуваат или им отежнуваат на другите да ја користат веб-страницата и не можат да преоптоваруваат или заклучуваат среврери или бази на податоци со авѕоматски програми. Во спротивно, секоја правна или кривична одговорност што може да произлезе од оваа ситуација ќе им припаѓа на нив.

4.6. Корисниците прифаќаат дека без никакво предупредување ќе бидат избришани сите материјали за кои не можат да докажат вистинска сопственост или сертификат за овластување како што се изложеност на навреда и вознемирување, порнографија, забрането коцкање, обложување во игра и сл. и продажба или употреба на кој било лек на или супстанца која се вбројува во редот на дрога, а чија употреба е поврзана за рецепт, вклучувајќи промоција, продажба, маркетинг, препорака на сите супстанции кои предизвикуваат зависност, сите видови ранување/повредување на луѓе или животни, убиства, уништување, бруталност, накратко сите видови оружје, експлозиви, материјали кои можат да предизвикаат сериозно оштетување на човечката психологија.

4.7. Корисниците, прифаќаат и се обврзуваат дека ТРТ може да отстрани материјали како што се откриени акции, текстови, видеа, фотографии, пароли, слики, карикатури, цртани филмови, зборови, песни, мелодии, коментари поставени или обелоденети од корисниците врз основа на известување, предупредување или не и дека исто така може да го блокира пристапот до нив кога е потребно. ТРТ секогаш има право трајно или привремено да суспендира или еднострано откаже обезбедена услуга и материјал без никакво оправдување.

4.8. ТРТ во секое време и без никакво предупредување или напомена, може да го блокира користењето или пристапот до веб-страницата доколку смета дека е соодветно и без никакво оправдување.

4.9. ТРТ, во никој случај нема да одговара за каква било штета или загуба предизвикана од нејзините директори, вработени или претставници, поврзани друштва, природни катастрофи, прекини во комуникацијата, кражба, уништување или неовластен пристап до евиденцијата, програмите или услугите на ТРТ, верувањето на корисниците на добиените информации од ТРТ или грешките, дефектите, прекините, бришењето на датотеките или е-пошти или грешките, дефектите, вирусите, каснењето на обработката на податоците и комуникациите или проблемите во перформаност, не ограничувајќи се само со тие, утуку истовремено и од употребата на материјалите до кои се има пристап преку содржината на ТРТ или веб страницата или преку одржините на веб страниците или поврзаноста преку договори или противправен акт (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на недостаток) кои се засноваат на загуба предизвика од употреба, профитна или загуба на податоци, не ограничувајќи се со нив како и било директна, посебна, индиректна или последователна загуба или штета, вклучително и не ограничувајќи се на изгубената добивка или загубата на податоците.

4.10. ТРТ вложува максимални разумни напори да обезбеди точност, соодветност и веродостојност на содржината на веб-страницата, но не дава гаранции за точноста, соодветноста или веродостојноста.

4.11. Веб-страниците може да содржат врски за олеснување на пристапот до други веб-страници управувани од трети страни. ТРТ не ги обработува, не управува или не ги контролира информациите, производите и услугите обезбедени во рамките на веб-страниците или апликациите до кои обезбедува врски. Не дава никаква експресна или имплицитна гаранција во однос на содржината и употребата на оваа страница. ТРТ исто така не презема никаква обврска за сообразност во однос на точноста или безбедноста на содржината на овие страници. Целокупната одговорност што произлегува од употребата на страниците и апликациите до кои се пристапува преку врската, им припаѓаат на самите Корисници.

5. Прашања што подлежат на на интелектуалната и индустриската сопственост - Согласност

5.1. Корисниците прифаќаат и се обрзуваат дека тие се одговорни за косењето на нивната обврска со законот, сето она што изнеле на интернет платформата, точноста на сите мисли, постапки, текстови, видеа, фотографии, пароли, слики, карикатури, песни, мелодии, снимки, цртани филмови, зборови, коментари што ги изразуваат и објавуваат на Интернет поврзани и што се однесуваат на одредбите на 21-от член на Законот за интелектуални и уметнички дела, репродукцијата регулирана во член 22, дисеминацијата регулирана во член 23, застапеноста регистрирана во член 24 и пренесувањето на сите видови знаци, звуци и/или снимки регулирани во член 25, сите права што ги стекнале од носителите на права и носителите на сродни права, чии парични права им припаѓаат и/или музички касети, ЦД-а, MP3-снимки и други носители на звук и/или слики што треба да се развиваат во иднина, репродукција, дисеминација, маркетинг, презентација, кабелски, сателитски, копнени, дигитални, аналогни, криптирани и други средства и на други начини што треба да се развиваат во иднина и права на радио и течевизија и радиодифузија, гореспоменатите аудио и/или видео-снимки; репродукција, дистрибуција, понуда на пазарот и права на застапување на Интернет, мобилни и слични компјутерски околини, IVR (интерактивен говорен одговор), GSM опкружувања (мелодии на мобилни телефони и сл.), репродукција и ширење на наведените гласовни записи и/или слики како видео клипови, член 21 од Законот во врска со сите методи и обрасци што треба да се произведуваат во иднина, вклучително, но не ограничувајќи се на, правата и методите за телевизиско емитување со удвојување, презентација и кабелски, сателитски, копнени, дигитални, аналогни, шифрирани и други средства и други средства што треба да се развиваат во идната обработка, репродукција регулирана со член 22, дисеминација регулирана со член 23, застапување регулирана со член 24 и секаков вид права за пренос на знаци, звук и/или слики регулирани со член 25 на таков начин што финансиските права на јавниот пренос можат да се пренесат на трети лица и се обврзуваат дека ги префрлиле на ТРТ без ограничување на одредено време или број.

5.2. Корисниците не можат да ги користат материјалот и податоците што ги гледале, добиле, презеле на веб-страницата, освен за индивидуални цели, и може да не бидат предмет на трговија, не може да се пренесат на трети страни, не може да се користат за создавање залихи и архиви; На кратко, тие прифаќаат и се обврзуваат дека не можат да се користат или ставаат на располагање, освен условите и дозволите наведени на страницата.

5.3. Корисниците прифаќаат и се обврзуваат дека лично се се одговорни за сето она што го изразуваат и објавуваат на веб страницата, сите мисли, постапки, текстови, видеа, фотографии, слогани, слики, карикатуири, цртани филмови, зборови, песни, мелодии, коментари на веб-страницата, дека интелектуалните дела им припаѓаат на нив или имаат право да ги користат како овластени, да ги шират, промовираат пред јавноста, да ги ласираат во трговијата и сл., во спротивно тие лично се одговорни за какви било понатамошно следење и барање.

5.4. Употребата на одредени брендови и други препознатливи имиња и/или ознаки на трговски марки кои припаѓаат на трети страни на оваа веб-страница не значи дека нема никаква врска помеѓу овие лица и ТРТ или дека има договор за лиценца помеѓу нив или дека ТРТ ги одобрува стоките, услугите и трансакциите на наведените трети страни. Доколку ТРТ или сопственикот на интелектуалната сопственост, нема писмено одобрение на релевантни трети страни, во содржината на корисникот нема да му испрати ништо, ТРТ не доделува никакви права или лиценци за трговски марки, препознатливи имиња и знаци, логоа и дизајни и слични права на интелектуална сопственост кои припаѓаат на трети лица.

6. Измена и ажурирање

6.1. ТРТ може да изврши еднострани измени на веб-страницата и овие Услови на користење без никакво претходно известување. Ажурираните тековни услови за користење на веб-страницата ќе бидат објавени со ново ажурирање на датумот. Актуелните услови за користење ќе важат од моментот на објавување, а користењето на веб-страницата ќе подлежи на обновените услови за користење од тој момент натаму.

6.2. Не заборавајте редовно да ги прегледувате Условите за користење за да бидете свесни за измените. Продолжувањето на користењето на веб-страницата ќе значи дека променливите услови за користење од страна на корисникот се дефинитивно прифатени.

6.3. ТРТ може трајно или привремено да ја суспендира веб-страницата, да ја смени или откаже содржината на услугата, во кое било време, без никакво оправдување

6.4. Различни правила и обврски специфични за делот може да бидат наведени во одредени делови на веб-страницата.Поединци и организации што ги користат овие делови се смета дека однапред ги прифатиле релевантните правила.

7. Поделливост

Во случај кога било која одредба од Условите за користење биде откажана, неважечка или неизводлива од правните органи, ова нема да влијае на спроведувањето и апликацијата на другите одредби, а другите одредби ќе останат исти.

8. Користење на правата

Јасното или имплицитно или привременото или трајното доцнење, нецелосната употреба или неупотребата на едно овластување на ТРТ во Условите за користење, освен тоа што не значи дека делумно ТРТ се одрекува од ова овластување,исто така подразбира дека самостојното или делумно користење на тоа овластување, подоцна ќе може да го спречи целосното негово користење или користењето на тоа овластување.

9. Применливо право и месна надлежност

9.1. Надлежен орган за решавање на евентуалните спорови што можат да произлезат од користењето на веб-страницата, спроведувањето на пишаните одредби во Условите за користење и правните односи се Судовите и Извршните тела во Анкара.

9.2. Судовите на Република Туркије ќе имаат исклучителна надлежност во сите спорови во врска со или кои произлегуваат од овие Услови на користење.

9.3. 9.3. Сесијата и/или адресата за е-пошта што корисниците ја доставуваат до веб-страницата ќе бидат прифатени како правна адреса за известување на корисниците.

Последно ажурирање…/…/2021